smilingdanmark.dkSmilingDanmark
Gurre Slotsruin Helsingør Slotte og Herregårde Slotte Nordsjælland
 Page: 1
[1]   2   3   >
Gurre Slotsruin
Slotte og Herregårde Slotte
Mere om Gurre Slotsruin
Gurrevej
3000 Helsingør

Gurre Slotsruin ligger nord for landevejen mellem Gurre og Tikøb.Midtertårnet er fra slutningen af 1100-tallet, mens den ydre mur er opført under Valdemar Atterdag i 1300 årene. Valdemar Atterdag var ofte på slottet og døde der. Da slottet var i funktion lå det på en holm i Gurre Sø med en pælebro over til en port midt i sydmuren.

Gurre Slot lå i middelalderen på en holm i Gurre sø. Kampestenstårnet i borgens midte udgør den ældste del af Gurre Slotsruin og er sandsynligvis opført i sidste halvdel af 1100-tallet. Ringmuren med de fire hjørnetårne er bygget af Valdemar Atterdag i midten af 1300-tallet. Valdemar Atterdag døde på Gurre i 1375. Borgen fungerede frem til begyndelsen af 1500-tallet, hvor den formentlig blev ødelagt under Grevens fejde. I en synsforretning fra 1534 beskrives borgen som stærkt forfalden. I tiden herefter benyttes Gurre som stenbrud, hvorfra materialer bl.a. benyttes til opbygningen af Kronborg.

Forslag til vandreture i området udgivet af Skov- og Naturstyrelsen i serien Vandreture i statsskovene med titlen 'Gurre Sø'.Denne kan fås ved henvendelse til Helsingør Turistbureau eller til på biblioteket.


Mere om Gurre Slotsruin

Gurre Slotsruin / Gurre Slot Helsingør

Gurre slot Helsingør Gurre Slot lå i middelalderen på en holm i Gurre sø. Gurre Slot fungerede frem til ødelæggelsen under Grevens fejde.

Der er vel næppe nogen anden ruin, der har inspireret til sagn og folkeviser som netop Gurre slotsruin i Nordsjælland. Mange af 1800-tallets digtere som f.eks. H.C. Andersen, Oehlenschläger, J.L. Heiberg, J.P. Jacobsen og Holger Drachmann fandt inspiration i Gurre og stedets historie. Og Kong Valdemar holdt så meget af Gurre Slot, at han eftersigende udtalte, at Gud gerne måtte beholde sit himmerige, hvis blot han måtte jage omkring Gurre.

Gurre Slotsruin HelsingørGurre Slot lå i middelalderen på en holm i Gurre sø Kampestenstårnet i borgens midte udgør den ældste del af anlægget og er sandsynligvis opført i sidste halvdel af 1100-tallet. Ringmuren med de fire hjørnetårne er bygget af Valdemar Atterdag i midten af 1300-tallet. Valdemar Atterdag døde på Gurre Slot i 1375. Borgen fungerede frem til begyndelsen af 1500-tallet, hvor den formentlig blev ødelagt under Grevens fejde. I en synsforretning fra 1534 beskrives borgen som stærkt forfalden. I tiden herefter benyttes Gurre slotsruin som stenbrud, hvorfra materialer bl.a. benyttes til opbygningen af Kronborg slot.

Gurre slot, eller resterne af det, ligger nord for landevejen mellem Gurre og Tikøb. Område er sumpet og ligger ud til Gurre Sø, der dog i middelalderen var mere sumpet, da vandstanden i søen er sænket, muligvis fordi vandstanden i havene dengang var højere, det var de i hvert fald flere gange i ældre tid. Lille Gurre sø syd for Gurre Slot er helt tørlagt.

Gurre slot HelsingørGurre slot / borgen er måske fra midten af 1100-tallet, hvor der byggedes et tårn af kampesten. Der er ingen efterretninger om, hvem der byggede eller hvorfor.

I 1360erne udvidede og totalt ombyggede Valdemar 4. Atterdag Storetårn på Gurre Slot og beskyttede det med en mindre ringmur med 4 hjørnetårne, så belejringsmaskiner ikke kunne komme ind til tårnets fod. Samtidigt blev ringmuren omkranset af en større, sekskantet ydre ringmur i ca 60 m afstand. Udbygningen af Gurre slot var nok et led i en befæstning af Nordøstsjælland inden angrebet på Helsingborg i 1360.

Gurre slot var i brug som kongebolig, møntslageri m.m. fra 1360erne til et stykke ind i 1400-tallet, hvor borgen ikke længere var tidssvarende, dels på grund af dens placering inde i landet, dels fordi Krogen overtog dens funktion. Ligesom sin oprindelse forsvinder Gurre slots sidste tid i glemselen. I en beretning fra 1536 beskrives Gurre Slot som noget forstyrret og med nedfaldne hvælvinger, og Storetårn var revnet og måtte nedbrydes. Måske var Gurre Slot blevet ødelagt under Grevens Fejde.Gurre Slot Helsingør

I 1880erne og 1990erne udgravedes dele af den bebyggelse nord og øst for slottet, hvor man udførte alle de funktioner, der ikke var plads til i det centrale tårn. Det var bl.a. stalde. Bygningerne har stået i en ring omkring Storetårn, så de stod for langt fra Storetårn til, at de kunne bruges som dækning ved angreb på det. Samtidig har bygningene stået så langt fra den ydre ringmur, at de ikke blev ødelagt af fjendens kastemaskiner.

Smedien har på grund af brandfaren ligget imod nordøst, udenfor den ydre ringmur i hjørnet imellem den ydre ringmur og søen, og længere væk har der ligget en kalkovn.

Imod sydøst, et lille stykke fra borgen, har der ligget et kapel ud til den nu tørlagte Lille Gurre Sø. Det er bygget ligesom en lille kirke, men der er ingen begravelser, da det jo kun var et kapel.

 

Fritlægningen af gurre Slotruin

Gurre Slot HelsingørKongebolig og lensmandsborg fra begyndelsen af 1300 – årene indtil 1530’erne, hvor Gurre Slot blev forladt og i løbet af 1600 – årene totalt ruineret og omdannet til en kæmpestor bevokset jordhøj. Ruinen blev delvist fritlagt i 1817 og i 1835 opmålt og tegnet. Et stort bygningskompleks nordøst for selve ruinen blev opmålt. I landsbyen Gurre øst for ruinen blev tomten af en middelalderkirke fritlagt. I 1921 fritlagdes resterne af en stor stenbygning samt pælerækker syd for den nuværende Gurrevej. Endelig blev ruinen restaureret i årene 1936 – 39 af Nationalmuseet og brønden i centraltårnet blev udgravet. Man fandt resterne af en ydre ringmur mod nord. Siden fulgte mindre undersøgelser, og i 1972 udgravede Helsingør Bymuseum en af Gurre Slots teglovne i skoven vest for ruinen.

Brolagt dæmning ned til Gurre slot

I forbindelse med nedlægning af fjernvarme mellem Helsingør og Tikøb i 2000 fandt man en fornem brolægning i kanten af den nuværende Gurrevej, der er anlagt på Gurre Slots oprindelige dæmning. Den brolagte vejdæmning der fra landsbyen Gurre løber ned til selve ruinen blev fredet. Opdagelsen førte til Helsingør Bymuseum og Nationalmuseets fem års arkæologiske undersøgelser af Gurre Slots yderværker fra 2001 - 2005.

Gurre Slot´s ydre ringmure

Gurre Slot ringmur HelsingørVed undersøgelserne 2001 – 2005 fandt man Gurre Slots ydre afgrænsning. Rester af fundamentgrøfter for ydre ringmure med mindre hjørne bygninger mod nordøst og sydøst, der har ligget i en afstand af 90 meter fra Gurre Slots indre ringmur med de fire hjørnetårne. Mod nord fandt man rester af en ydreringmur ud mod store Gurre Sø i en afstand af 80 meter fra ringmuren omkring hovedborgen. Mod vest fandt man den ydre ringmur 90 meter fra den indre ringmur og mod syd rester af en ydre ringmur og pælerække syd for den indre ringmur i en afstand af 55 meter. Hele borgområdet har været omsluttet af et ca. 230x180 m stort område, svarende til et borgareal på ca. 50.000m2. Gurre Slot er bygget i den fugtige sump, hvor vandstanden har været omtrent som den nuværende dvs. at der aldrig har stået åbent vand omkring de enkelte kunstige øer med bygninger, kun fugtig sump i efterår og forår. Voldgraven op til ringmuren med de 4 tårne har været en tør grav.

Stenbygninger og Gurre Slots tredje ringmur

Der er fundet en stenbygning op af den ydre ringmur mod vest og resterne af en større stenbygning mod sydøst uden for den ydre ringmur, men indenfor Gurre Slots anden ydre ringmur mod øst op mod landsbyen Gurre. Denne yderste ringmur er kun fundet mod øst. Antagelig var østsiden af borgen stærkere befæstet mod landsbyen Gurre, mens området mod vest (i dag Gurre Vang) antagelig har hørt til borgens eget græsningsområde og af den grund været mindre befæstet.

Broanlæg fra vest til Gurre Slot i 1365

En del af et større broanlæg blev fundet på vestsiden af den ydre ringmur. Anlægget bestod af tre kraftige egestolper i halvanden meters afstand. Sandsynligvis er det en del af tilkørselsvejen til Gurre Slot fra vest. Stolperne blev årringsdateret til 1365, året efter at Valdemar Atterdag kom tilbage fra et besøg hos paven i Avignon med relikvier til blandt andet Sankt Jakob - kapellet ved Gurre.

Gurre Slots smedje og kalkovn

Gurre Slots smedje blev fundet uden for den ydre ringmur mod øst. Ved landsbyen Gurre, hvor den brolagte vej til Gurre Slot løber ud på en dæmning fandt man endvidere fundamenterne af Gurre Slots kalkovn.

Udbygning af borgen under Valdemar Atterdag (1340 – 75)

Gurre Slot HelsingørHele borgområdet indtegnet. Mod øst ses vejdæmningen (Gurrevej) der fører til kalkovnen og borgens yderste ringmursanlæg, samt huset foran Skt. Jakobs kapel.

Det oprindelige beboelsestårn der antages at være fra begyndelsen af 1300 – årene omkring Erik Menveds tid (1286 – 1319) blev på Valdemar Atterdags tid (1340 – 75) udbygget med indre og ydre ringmure samt flere store stenbygninger. Ved påføring af en enorm mængde jord, ler, grus og sten blev den oprindelige borgholm udvidet i sumpen (Gurre – Gorve betydet sumpet område) for derved at skabe fundament for den store ringmur med de fire hjørnetårne, et anlæg på 42,55 x 37 m omkring det ældre tårn. Dernæst blev opført et antal bygninger på kunstige øer, piloteret med bøgestammer. En af bygningerne har været omkring 9 m høj.

Den lange bygning og møntværksted på Gurre

En 48x15,5 m treskibet bygning blev bygget nordøst for ringmuren og op til østgavlen blev opført en 10x17 m tilbygning. Undersøgelsen viste et endnu bevaret flisegulv i underetagen. Det kan være stedet hvor Erik af Pommern havde sit møntværksted - hvor Gurre- mønten Moneta Castri Gorge blev slået. Måske i forbindelse med indkrævningen af Øresundstolden der omkring 1426 blev fast indkrævet fra Gurre Slot Krogen i Helsingør. Den store 48 m lange treskibede bygning mod nordøst, har måske tilhørt kongens rytteri. Resterne af en kakkelovn viser, at bygningen også kan være brugt til Gurre Slots mandskab. Bygningen er i dag markeret med græstørvsvolde et areal på 750 kvadratmeter.

Skt. Jakobs Kapel

Kirkeruinen Skt. Jakobs Kapel ligger 300 m øst for Gurre Slot, opført på grænsen af det sumpede område ud mod Lille Gurre Sø (nu udtørret). Kong Valdemar Atterdag hjemførte en række relikvier fra Avignon bl.a. til hans nyoprettede kapeller heriblandt Skt. Jakobs kapel på Gurre. Første gang Gurre omtales er således i et brev fra 31. december 1361, hvor Valdemar Atterdag meddelte pave Innocens, at han havde ”ladet visse kapeller opføre og indstifte på sine borge Vordingborg, Kalundborg, Søborg, Gurre, Korsør og København, eller foran (eller nær) disse borge (…) Sandsynligvis er kapellet i Gurre identisk med kirkeruinen. Bygningen er fra 1200 tallet bygget som sognekirke og sandsynligvis ombygget til valfartskapel for borgen. Et skelet fundet i kirkens skib er kulstof-14 dateret til midten af 1400-årene. Det må have tilhørt en betydningsfuld mand, måske lensmanden på borgen. Kirken blev nedlagt samtidig med Gurre Slot i 1530’erne. I 1562 blev også de årlige markeder nedlagt, som ellers blev holdt der.

Gurres mønter

Gurre Slot HelsingørPostkort fra begyndelsen af 1900-tallet. Rekonstruktionen af Gurre Slot er den samme som blev brugt som kulisse i et dukketeater og som fandtes på forskellige historiske spillekort.

De fundne mønter på borgen afspejler møntudviklingen i 1300 og 1400 årenes Danmark. Gurregrossen ”Moneta Castri Gorge” foruden alle andre mønter, som er fundet på borgen siden 1835 og frem til 2005. Mønterne er beskrevet i bogen ”Gurre Slot. Kongeborg og sagnskat” samt i artiklen ”Gurre Slots ydre ringmure” i Helsingør Kommunes Museer årbog 2006.

Gurre Slots sagnhistorie

Gurre Slot hører til Danmarks mest sagnomspundne slotsruin, med udgangspunkt i sagnet om Kong Valdemar og hans gåen i rette med Gud (”ville Gud i himmelen lade ham have Vordingborg og Gurre, da ville han lade Gud have himmelen og den part og den del, han skulle have deri”) og hans natlige ridt af samme grund og siden hans forhold til frillen Liden Tove. Et sagn der stammede fra en endnu ældre tid. Fra det først nedskrevne sagn omkring 1590’erne til 1800 - årenes romantiske og lyriske værker og samtidige komponisters musik. Fra Oehlenschläger til Drachmann, med højdepunkter fra Ingemann, H.C. Andersens og måske især J.P. Jacobsens hånd med dennes digtcyklus Gurre-sange, sat i musik af den tyske komponist Arnold Schönberg.

 

Hent en PDF udskrift omkring Gurre slotsruin.

smilingclose
Close

Fredensborg Slot FredensborgFredensborg Slot
Fredensborg

Slottet danner ofte ramme om store begivenheder i den kongelige familie. Her holdes blandt andet bryllupsfester, sølvbryllupsfester og fødselsdagsfester. Her modtages statsoverhoveder fra alverdens lande på officielt besøg ....
Slotte og Herregårde Slotte Fredensborg Nordsjælland

Frederiksborg Slot HillerødFrederiksborg Slot
Hillerød

Dette enestående renæssanceanlæg blev byttet af Christian 4. I 1600- tallets første årti, som et udtryk for kongens position som en magtfuld nordeuropæisk monark.....
Slotte og Herregårde Slotte Hillerød Nordsjælland

Kronborg Slot HelsingørKronborg Slot
Helsingør

Kronborg slot - hvortil Shakespeare henlagde Hamlet, og i hvis kasematter Holger Danske sover - var færdigbygget i 1585. Bygherren var Frederik II, og arkitekterne var Hans Van Pieschen og Anthonis Van Opbergen. Slottet, med den enestående beliggenhed ud til Øresund, rummer bl.a. Nordeuropas største riddersal (62 x 12 m), kongens og dronningens kamre, rigsrådssalen, dronningens galleri og slotskir....
Slotte og Herregårde Slotte Helsingør Nordsjælland

Lystrupgaard SlangerupLystrupgaard
Slangerup

....
Slotte og Herregårde Slotte Slangerup Nordsjælland

Asserbo Slotsruin FrederiksværkAsserbo Slotsruin
Frederiksværk

Grundlagt 1 1100-tallet som kloster. Har været ejet af Biskop Absalon. Senere af adelsslægterne Oxe og Laxmand.....
Slotte og Herregårde Slotte Frederiksværk Nordsjælland

Hammermøllen HelsingørHammermøllen
Helsingør

Hellebæk Hammermølle ligger smukt i udkanten af skovområdet Teglstrup Hegn ved sin mølledam, kaldet Holdedammen, der får vand fra Hellebækken. Møllen er den eneste af sin art i Danmark.....
Slotte og Herregårde Slotte Helsingør Nordsjælland

Esrum Møllegård EsrumEsrum Møllegård
Esrum

Esrum Kloster blev grundlagt af Cistercienserordenen i 1151 og fik stor betydning som cisterciensernes åndelige centrum i Danmark. I dag fungerer Esrum Kloster som kulturelt centrum med skiftende udstillinger og et righoldigt program af foredrag,....
Slotte og Herregårde Slotte Esrum Nordsjælland

Esrum Kloster GræstedEsrum Kloster
Græsted

Esrum Kloster blev grundlagt af Cistercienserordenen i 1151 og fik stor betydning som cisterciensernes åndelige centrum i Danmark. I dag fungerer Esrum Kloster som kulturelt centrum med skiftende udstillinger ....
Slotte og Herregårde Slotte Græsted Nordsjælland

Jægerspris Slot JægersprisJægerspris Slot
Jægerspris

Jægerspris slot blev første gang omtalt år 1318 og hed da Abrahamstrup. Beboerne var kong Erik Menved og dronning Ingeborg. En tragisk historie fortæller, at dronningen på en rejse til Holbæk, kørte galt, og deres lille søn omkom. ....
Slotte og Herregårde Slotte Jægerspris Nordsjælland

Selsø slot SkibbySelsø slot
Skibby

....
Slotte og Herregårde Slotte Skibby Nordsjælland

Hornbæk Havn HornbækHornbæk Havn
Hornbæk

....
Slotte og Herregårde Slotte Hornbæk Nordsjælland

Æbelholt klosterruin og museum HillerødÆbelholt klosterruin og museum
Hillerød

Fem kilometer vest for Hillerød rejste Nordens største Augustinerkloster sig efter år 1175. Den legendariske Sankt Vilhelm opbyggede et kloster, der både fungerede som præsteskole, herberg for fattige og ikke mindst som hospital for områdets syge og svage.....
Slotte og Herregårde Slotte Hillerød Nordsjælland

Nationalhistoriske museum på Frederiksborg Slot HillerødNationalhistoriske museum på Frederiksborg Slot
Hillerød

....
Slotte og Herregårde Slotte Hillerød Nordsjælland

Søborg Slot - Slotsruin GillelejeSøborg Slot - Slotsruin
Gilleleje

Ved landsbyen Søborg i Nordøstsjælland ligger i dag ruinerne af Søborg Slot. I middelalderen var Søborg Slot én af Danmarks største og bedst befæstede borge. Flere konger opholdt sig i perioder på Søborg Slot heriblandt Erik Menved og Valtemar Atterdag, hvis datter Margrethe I i øvrigt blev født på slottet.....
Slotte og Herregårde Slotte Gilleleje Nordsjælland

Marienlyst Slot Marienlyst Alle HelsingørMarienlyst Slot Marienlyst Alle
Helsingør

Marienlyst Slot benyttedes af kongehuset op til Frederik den Sjettes tid, hvorefter bygningen blev overladt som bolig for kammerherre Adam Gottlob von Krogh....
Slotte og Herregårde Slotte Helsingør Nordsjælland

Page: 1
[1]   2   3   >