smilingdanmark.dkSmilingDanmark
Arresø Helsinge Skov Strand Familie Børn Nordsjælland
 Page: 1
[1]   >
Skov Strand Familie Børn
Helsinge

Arresø er Danmarks største sø

Arresø er Danmarks største sø med et areal på 40,72 km2. Arresø er fladvandet med en største dybde på 5,6 m. 

Vandspejlet i Arresø ligger normalt 3,9 m over havets overflade og middeldybden er 3,1 meter.


Oplandsarealet til Arresø (det landareal hvorfra Arresø modtager nedbør) er på 216 km². 

Vandets opholdstid i Arresø er 3,1 år.


Arresøens opland er indtegnet med rødt, afstrømningen sker gennem Kanalen i Frederiksværk

 

Arresø
Arresø bro

Arresø grænser op til fire kommuner (Frederiksværk, Helsinge, Hillerød og Skævinge). Arresø har afløb til Roskilde Fjord gennem Arresø Kanal i Frederiksværk

Der er en lang række tilløb til Arresø, hvoraf  Pøleå er det mest betydende. Især langs Arresøs vestside er der flere højdedrag (bl.a. Maglehøj ved Frederiksværk og Arrenakke Bakker), hvorfra der er en fornem udsigt over søen. Øst for Frederiksværk strækker halvøen Arrenæs sig ud i Arresø.

Flodemål i Arresø

Vandstanden i Arresø for henholdsvis sommer og vinter er oprindelig vedtaget i 1832 og indhugget i Arresødalbroen. Flodemålsmærket sidder ca. 4,27 meter over havet.
I vinterhalvåret måtte vandet ikke stige herover, i sommerhalvåret medio maj til 1. oktober skulle det stå 12" under.


Arresødalbroen, det er her søens vandstand reguleres

Den nuværende vandstand er fastsat ved en landvæsenkommisionskendelse d. 4 oktober 1977 i forbindelse med ombygning af den eksisterende sluse ved broen. I kendelsen siges bl. a.:
Arresø broDet kan iøvrigt oplyses, at slusen vil blive indrettet med en maksimal åbningshøjde på 2,05m svarende til 0,62m over vinterflodemålet, kote 4,28m o.d.n.n.
Ved manøvringen af sluseanlægget vil der blive taget hensyn til Landvæsenkommisionens henstilling fra 3. juli 1962, om at Arresøens vandspejl ikke bør overstige kote 3,97m o.d.n.n.

Når vandstanden i Arresø er over 3,97 DNN (svarer til 3,90 DVR90) ved Arresødalbroen er sluserne altid helt åbne.

Historie

I stenalderen var Arresø en lavvandet fjord, der også omfattede de omliggende moser Ryeng, Ellemosen og Lille Lyngby Mose mfl.
Gennem et smalt sund over Sandet, Karsemosen og Melby Overdrev stod fjorden i forbindelse med Kattegat.


Ved strandvoldsdannelser og landhævning afspærredes fjorden efterhånden fra havet og blev til en ferskvandssø med afløb ad Arrenakke Å til Roskilde Fjord.


Arresø er det faktiske grundlag for Frederiksværk, der blev Danmarks første egentlige industriby. I 1600-tallet tilsandede det gamle afløb, og efter flere oversvømmelser i 1703 til 1714 gravedes den nuværende kanal fra Arresø til Roskilde Fjord. Den var færdig i 1719 og sikrede en stabil vandstand i Arresø. I 1728 så man muligheden for at udnytte vandkraften. Der blev foretaget en opstemning, og man byggede en agatslibemølle. Industrien udviklede sig bl.a. til en fabrikation af kanoner og krudt. I dag leverer Arresø kølevandet til Det danske Stålvalseværk.

Dronningholm Borgruin ligger på Arrenæs med udsigt til Vinderød Kirke

DronningholmDronningholm Borgruin ligger på Arrenæs

Dronningholm blev anlagt omkring år 1200. Den blev bygget på en holm, omgivet af en vandgrav og ringvold. Du skal forestille dig Arresø dengang var noget større end i dag.

Valdemar Atterdag satte forskellige lensmænd på borgen og langt senere overtog dronning Margrete I borgen. Fra 1520 sad ærkebiskop Gustav Trolle på borgen. Han nægtede at give afkald på borgen da Frederik I kom til magten. Det resulterede i en væbnet overtagelse, men desværre fik borgen herefter lov at forfalde.

Ladegården lå ca. 200 m nordøst for borgen inde på land.

I 1933-39 udgravede Nationalmuseet resterne af Dronningholm og denne detalje fra en af murene dukkede op.

Vandkvalitet

Industrialiseringen og indførelsen af de vandskyllende klosetter omkring 1920 var en alvorlig belastning for Arresø, men først i 1950´erne gik det for alvor galt. I et halvt århundrede modtog Arresø spildevandet fra omegnskommunerne Helsinge, Hillerød, Frederiksværk og Skævinge, og Arresø er i dag en af landets mest forurenede søer.

På grund af en høj næringsstofkoncentration er algemængden meget stor, hvilket giver vandet en karakteristisk mudret grøn farve med meget lille sigtedybde (20-40 cm). Siden 1989 er Arresø undersøgt årligt som en del af det nationale overvågningsprogram. I 2002 opfyldte Arresø ikke målsætningen, selv om tilstanden er blevet bedre de seneste år. Grunden til at Arresø har det bedre, er primært at tidligere tiders massive forurening med spildevand fra byerne er reduceret markant gennem udbygning af de kommunale renseanlæg. Ligeledes er der i oplandet til Arresø stillet krav til spildevandsrensningen på enkeltejendomme og der er i oplandet etableret fire ud af fem planlagte søer eller vådområder, der skal tilbageholde fosfor.

Badning

Der er udstedt badeforbud for hele Arresø
Se Hillerød Kommunes hjemmeside om badevand.

Fiskeri

Erhvervsfiskeri ArresøArresø har en stor bestand skalle, brasen, sandart og ål. Af andre fisk kan nævnes gedde, aborre, løje, rudskalle og hork. Sandarten, som blev udsat i 1927, er en særdeles fin spisefisk. Den er kendt for at have en meget svingende bestandsstørrelse. 1996 og 1997 var særdeles gode yngelår for sandarten. Fiskene har nu vokset sig store, og i 2001 blev det anslået at 24% af fiskemassen udgjordes af sandart, kun overgået af skaller og brasen. Der er kun få af de naturlige rovfisk gedder og aborrer, da de klarer sig dårlig i det uigennemsigtige vand. Fiskeriet er bortforpagtet til erhvervsfiskeri, og foruden sandart og skidtfisk (brasen m.m.) fanges der en del ål.

 

Lystfiskeri er tilladt på Arresø. Der kan fiskes fra de steder, hvor der er lovlig offentlig adgang og fra båd. Bredzonen ikke må befærdes.

For fiskeri fra is gælder særlige regler.

Alle lystfiskere der er 18 - 65 år skal have et lystfiskertegn. Lystfiskertegnet kan købes på nettet, læs mere herom på Fiskedirektoratets hjemmeside

Fugleliv Arresø

Arresø bro
Stor skallesluger han og hun
Rørhøg over arresø med redemateriale.
Rørhøg med redemateriale.
Fuglelivet er stærkt påvirket af forureningen. Der er således kun få svaner. Disse lever af bundplanter, men dem er der ikke mange af på den mørke søbund, som algerne forhindrer sollyset i at trænge ned til. Til gengæld ses mange måger, hejrer, skarver og hvis du er heldig fiskeørne.
I bredzonen er der et meget rigt men ofte skjult fugleliv med gæs, ænder, rørhøge, rørdrum, og blishøns. Om foråret høres gøgen, og om efteråret store flokke af svaler og stære, der overnatter i tagrørene.

 

Arresø er EF-fuglebeskyttelsesområde for ynglende rørdrum, rørhøg og fiskeørn, samt for stor skallesluger som trækgæst.

Havørnen har i 2009 slået sig ned i Nejede Vesterskov. Den ses nu dagligt jage over Arresø.
.

I 2011 har Naturstyrelsen bygget en lang træbro gennem ellers ufremkommelig ellesump og rørskov til en udsigtsplatform på kanten af Arresø.

HabitatområdeHabitatområde Arresø

Arresø er udlagt som EU-habitatområde og EF-fuglebeskyttelsesområde. Læs mere om Natura 2000 på Naturstyrelsens hjemmeside. Her finder du også udpegningsgrundlaget for Arresø m.m.

 

FriluftslivDette shelter i Auderød Skov er godt at sove i på en kold vinternat

Vil du opleve Arresø fra land, kan vi anbefale en vandretur på Arrenæs, i Avderød Skov eller Sonnerup Skov. Vandretursfolderen for Arrenæs er lidt forældet, men kortet er godt nok.
På østsiden af Arresø giver en vandretur fra Ll. Lyngby til Bjerget ved Ll. Lyngby mose eller en tur på Hovgårdspynt gode naturoplevelser med mulighed for at opleve fuglelivet. Om vinteren ses nu ofte havørn over Arresø.
Der er endnu ingen vandretur hele vejen rundt om Arresø, men der arbejdes på sagen.
Badning er forbudt, da det kan være forbundet med sundhedsfare på grund af de mange alger.

Friluftsfaciliteter langs Arresø

Udinaturen.dk kan du finde en oversigt over Friluftsfaciliteter ved Arresø

Sejlads
Færdsel med robåde, sejlbåde og andre fartøjer, der drives uden motorkraft, er tilladt.
Færdsel med kanoer og kajakker samt sejlads med windsurfere er ikke tilladt i perioden 1. marts - 1. juli.

Af hensyn til fuglelivet er kitesurfing ikke tilladt.

Sejlads på Pøleåen er tilladt i perioden 15. juli - 1. april, men kun nedenfor Solbjerg Engsø. Der er ofte lavvandet, så grundstødninger vil forekomme. Turen er ikke velegnet for grupper. Alsønderup Engsø er hjemsted for et rigt fugleliv og mange fugleinteresserede benytter fugletårnet her, undgå derfor at sejle rundt på Engsøen.
Motorbådssejlads er med visse undtagelser ikke tilladt på Arresø, se Regler for færdsel m.v. på Arresø.

2. start i DM i isbådssejlads 2010 Arresø
Om vinteren er søens isbelagte overflade meget populær til isbådssejlads og skøjteløb.
Se klip fra 2. start i DM i isbådssejlads 2010
Al sejlads skal udgå fra de af Naturstyrelsen – Nordsjællands godkendte anlægssteder.

Frederiksværk Camping og Vandrerhjem udlejer kanoer og kajakker på time, døgn og ugebasis. Herfra kan sejles gennem Kanalen til Arresø. Tlf. 47 77 07 25

Der er lystbådehavn i Ramløse hvor Arresø Sejlklub holder til.

Det er igen blevet tilladt at sejle på kanalen gennem Frederiksværk. Der er lavet slæbesteder, så det i dag er muligt at sejle i kano eller kajak fra Roskilde fjord til Arresø. Du kan også sætte kanoerne direkte i Arresø.
Færdsel med kanoer og kajakker samt sejlads med windsurfere er ikke tilladt i perioden 1. marts - 1. juli.

 


Arresø og kanalen gennem FrederiksværkDet er igen blevet tilladt at sejle på kanalen gennem Frederiksværk. Der er lavet slæbesteder, så det i dag er muligt at sejle i kano eller kajak fra Roskilde fjord til Arresø.

.

.

.

.


Færdsel med kanoer og kajakker ArresøDu kan også sætte kanoerne direkte i Arresø.
Færdsel med kanoer og kajakker samt sejlads med windsurfere er ikke tilladt i perioden 1. marts - 1. juli.

.

.

.

.

 

Brugerråd

Der er nedsat et søbrugerråd for Arresø

Søbrugerrådet skal forsøge at koordinere de mange forskellige brugerinteresser, der knytter sig til Arresø samt være rådgivende overfor Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland vedrørende driften og benyttelsen af Arresø.

Se liste over søbrugerrådsmedlemmer og mødereferater


Skydefelt

Søværnets Grundskole havde syd for Auderød Skov indtil skolens flytning til Frederikshavn nogle skydebaner, hvis fareområde strakte sig langt ud over Arresø. Når der blev skudt, måtte der ikke ske færdsel i fareområdet. Skydeområdet er nedlagt, og afmærkningen er nu fjernet.


Ellemosen Tisvildeleje TisvildelejeEllemosen Tisvildeleje
Tisvildeleje

....
Skov Strand Familie Børn Tisvildeleje Nordsjælland

Tisvilde Hegn TisvildeTisvilde Hegn
Tisvilde

Tisvilde Hegn er Danmarks femte største skov som strækker sig fra Tisvildeleje langs kysten til Asserbo plantage.....
Skov Strand Familie Børn Tisvilde Nordsjælland

Esrum Sø FredensborgEsrum Sø
Fredensborg

....
Skov Strand Familie Børn Fredensborg Nordsjælland

Grib Skov Kongernes Nordsjælland HillerødGrib Skov Kongernes Nordsjælland
Hillerød

Grib Skov er med sine 5500 ha en af Danmarks største skove. Skoven er den sidste rest af det vældige vildnis, der i oldtiden dækkede hele Nordsjælland. ....
Skov Strand Familie Børn Hillerød Nordsjælland

Tibirke Bakker Tisvilde Hegn TisvildeTibirke Bakker Tisvilde Hegn
Tisvilde

Øst for Tisvilde Hegn ligger Tibirke Bakker. Velhavere og kunstnere købte grunde i Tibirke Bakker i starten af det 19. århundrede, fordi de var betaget af områdets skønhed. tibirke bakker ejes stadig af private, og er omfattet af en fredning.....
Skov Strand Familie Børn Tisvilde Nordsjælland

Familievenlige strande Nordsjælland HornbækFamilievenlige strande Nordsjælland
Hornbæk

Nordsjællands bedste badestrande er beliggende på nordkysten og er blandt Danmarks bedste badestrande....
Skov Strand Familie Børn Hornbæk Nordsjælland

Naturlegeplads Eghjorten FredensborgNaturlegeplads Eghjorten
Fredensborg

Tæt på Fredensborg ved Grønholdt, finder du børnenes paradis, en 10.000 m2 stor og sikker naturlegeplads med aktiviteter for børn i alle aldre. Her finder du klatretræer, hoppestuppe, rutchebaner, balanceøvelser og små hyggelige huse. Der er fri entré, og mange børnefamilier vælger at holde børnefødselsdag dér på grund af de gode faciliteter.....
Skov Strand Familie Børn Fredensborg Nordsjælland

Vetarantog i Nordsjælland GillelejeVetarantog i Nordsjælland
Gilleleje

....
Skov Strand Familie Børn Gilleleje Nordsjælland

Arrenæs FrederiksværkArrenæs
Frederiksværk

Avderød-halvøen, kaldet Arrenæs, strækker sig fra amtsvejen Hillerød - Frederiksværk ud i landets største sø, Arresø. Egnen omkring Arresø er præget af en række forskellige landskabsformationer, hvoraf flere er sjældne i Østdanmark både mht. hyppighed og udstrækning.....
Skov Strand Familie Børn Frederiksværk Nordsjælland

Strandlegepladsen i Hornbæk HornbækStrandlegepladsen i Hornbæk
Hornbæk

....
Skov Strand Familie Børn Hornbæk Nordsjælland

Nordsjællands fuglepark GræstedNordsjællands fuglepark
Græsted

I Nordsjællands Fuglepark vil du komme helt tæt på fuglene og få mulighed for at fodre fra din hånd. Det er en helt eneståendeoplevelse. Kom og giv dine børn en oplevelse for livet....
Skov Strand Familie Børn Græsted Nordsjælland

Smidstrup Farmen GillelejeSmidstrup Farmen
Gilleleje

Smidstrup-Farmen er både for store og små, så du og dine børn/børnebørn har mulighed for at få en pragtfuld dag i selskab med alle de søde bondegårdsdyr.....
Skov Strand Familie Børn Gilleleje Nordsjælland

Furesø Holte - Frederiksdal HolteFuresø Holte - Frederiksdal
Holte

Furesø er beskyttet naturtype "3150" i det europæiske NATURA 2000-netværk., og er både habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Flere områder er fredet:....
Skov Strand Familie Børn Holte Nordsjælland

Page: 1
[1]   >