smilingdanmark.dkSmilingDanmark

Arresø Seværdigheder i Nordsjælland seværdigheder Helsinge

Seværdigheder Seværdigheder Nordsjælland
 Læs om Helsinge
 
  Find Attraktion
 
Læs mere om Nordsjælland 
 Region Hovedstaden    Skov Strand Familie Børn
Nordsjælland Kategori: Seværdigheder
  Attraktioner Seværdigheder Nordsjælland
 
Events iconAktiviteter oplevelserattraktioner HelsingeAttraktioner og Seværdigheder
Hoteller hotels DenmarkHoteller i HelsingeRestauranter HelsingeRestauranter & Spisesteder
Bed and Breakfast DenmarkBed and BreakfastCamping Campingpladser HelsingeCampingpladser
Helsinge
Butikker og forretninger shops DenmarkShopping & butikkerFactory icon SmilingglobeVirksomheder
Helsinge
Tourist in DenmarkTurist info kontorAngling lystfiskeri smilingdanmarkLystfiskeri
Helsinge


Attraktioner Seværdigheder Nordsjælland

 Page: 1
[1]   2   3   4   5   6   7   >

Arresø

Helsinge

Seværdigheder

Helsinge

Arresø er Danmarks største sø

Arresø broArresø er Danmarks største sø med et areal på 40,72 km2. Arresø er fladvandet med en største dybde på 5,6 m. Vandspejlet i Arresø ligger normalt 3,9 m over havets overflade og middeldybden er 3,1 meter.
Oplandsarealet til Arresø (det landareal hvorfra Arresø modtager nedbør) er på 216 km². Vandets opholdstid i Arresø er 3,1 år.

Fredensborg slot


Arresøens opland er indtegnet med rødt, afstrømningen sker gennem Kanalen i Frederiksværk

Arresø grænser op til fire kommuner (Frederiksværk, Helsinge, Hillerød og Skævinge). Arresø har afløb til Roskilde Fjord gennem Arresø Kanal i Frederiksværk. Der er en lang række tilløb til Arresø, hvoraf  Pøleå er det mest betydende. Især langs Arresøs vestside er der flere højdedrag (bl.a. Maglehøj ved Frederiksværk og Arrenakke Bakker), hvorfra der er en fornem udsigt over søen. Øst for Frederiksværk strækker halvøen Arrenæs sig ud i Arresø.

Flodemål i Arresø

Vandstanden i Arresø for henholdsvis sommer og vinter er oprindelig vedtaget i 1832 og indhugget i Arresødalbroen. Flodemålsmærket sidder ca. 4,27 meter over havet.
I vinterhalvåret måtte vandet ikke stige herover, i sommerhalvåret medio maj til 1. oktober skulle det stå 12" under.


Arresødalbroen, det er her søens vandstand reguleres

Den nuværende vandstand er fastsat ved en landvæsenkommisionskendelse d. 4 oktober 1977 i forbindelse med ombygning af den eksisterende sluse ved broen. I kendelsen siges bl. a.:
Arresø broDet kan iøvrigt oplyses, at slusen vil blive indrettet med en maksimal åbningshøjde på 2,05m svarende til 0,62m over vinterflodemålet, kote 4,28m o.d.n.n.
Ved manøvringen af sluseanlægget vil der blive taget hensyn til Landvæsenkommisionens henstilling fra 3. juli 1962, om at Arresøens vandspejl ikke bør overstige kote 3,97m o.d.n.n.

Når vandstanden i Arresø er over 3,97 DNN (svarer til 3,90 DVR90) ved Arresødalbroen er sluserne altid helt åbne.

Historie

I stenalderen var Arresø en lavvandet fjord, der også omfattede de omliggende moser Ryeng, Ellemosen og Lille Lyngby Mose mfl.
Gennem et smalt sund over Sandet, Karsemosen og Melby Overdrev stod fjorden i forbindelse med Kattegat.
Ved strandvoldsdannelser og landhævning afspærredes fjorden efterhånden fra havet og blev til en ferskvandssø med afløb ad Arrenakke Å til Roskilde Fjord.
Arresø er det faktiske grundlag for Frederiksværk, der blev Danmarks første egentlige industriby. I 1600-tallet tilsandede det gamle afløb, og efter flere oversvømmelser i 1703 til 1714 gravedes den nuværende kanal fra Arresø til Roskilde Fjord. Den var færdig i 1719 og sikrede en stabil vandstand i Arresø. I 1728 så man muligheden for at udnytte vandkraften. Der blev foretaget en opstemning, og man byggede en agatslibemølle. Industrien udviklede sig bl.a. til en fabrikation af kanoner og krudt. I dag leverer Arresø kølevandet til Det danske Stålvalseværk.

Dronningholm Borgruin ligger på Arrenæs med udsigt til Vinderød Kirke

DronningholmDronningholm Borgruin ligger på Arrenæs

Dronningholm blev anlagt omkring år 1200. Den blev bygget på en holm, omgivet af en vandgrav og ringvold. Du skal forestille dig Arresø dengang var noget større end i dag.

Valdemar Atterdag satte forskellige lensmænd på borgen og langt senere overtog dronning Margrete I borgen. Fra 1520 sad ærkebiskop Gustav Trolle på borgen. Han nægtede at give afkald på borgen da Frederik I kom til magten. Det resulterede i en væbnet overtagelse, men desværre fik borgen herefter lov at forfalde.

Ladegården lå ca. 200 m nordøst for borgen inde på land.

I 1933-39 udgravede Nationalmuseet resterne af Dronningholm og denne detalje fra en af murene dukkede op.

Vandkvalitet

Industrialiseringen og indførelsen af de vandskyllende klosetter omkring 1920 var en alvorlig belastning for Arresø, men først i 1950´erne gik det for alvor galt. I et halvt århundrede modtog Arresø spildevandet fra omegnskommunerne Helsinge, Hillerød, Frederiksværk og Skævinge, og Arresø er i dag en af landets mest forurenede søer.

På grund af en høj næringsstofkoncentration er algemængden meget stor, hvilket giver vandet en karakteristisk mudret grøn farve med meget lille sigtedybde (20-40 cm). Siden 1989 er Arresø undersøgt årligt som en del af det nationale overvågningsprogram. I 2002 opfyldte Arresø ikke målsætningen, selv om tilstanden er blevet bedre de seneste år. Grunden til at Arresø har det bedre, er primært at tidligere tiders massive forurening med spildevand fra byerne er reduceret markant gennem udbygning af de kommunale renseanlæg. Ligeledes er der i oplandet til Arresø stillet krav til spildevandsrensningen på enkeltejendomme og der er i oplandet etableret fire ud af fem planlagte søer eller vådområder, der skal tilbageholde fosfor.

Badning

Der er udstedt badeforbud for hele Arresø
Se Hillerød Kommunes hjemmeside om badevand.

Fiskeri

Erhvervsfiskeri ArresøArresø har en stor bestand skalle, brasen, sandart og ål. Af andre fisk kan nævnes gedde, aborre, løje, rudskalle og hork. Sandarten, som blev udsat i 1927, er en særdeles fin spisefisk. Den er kendt for at have en meget svingende bestandsstørrelse. 1996 og 1997 var særdeles gode yngelår for sandarten. Fiskene har nu vokset sig store, og i 2001 blev det anslået at 24% af fiskemassen udgjordes af sandart, kun overgået af skaller og brasen. Der er kun få af de naturlige rovfisk gedder og aborrer, da de klarer sig dårlig i det uigennemsigtige vand. Fiskeriet er bortforpagtet til erhvervsfiskeri, og foruden sandart og skidtfisk (brasen m.m.) fanges der en del ål.

 

Lystfiskeri er tilladt på Arresø. Der kan fiskes fra de steder, hvor der er lovlig offentlig adgang og fra båd. Bredzonen ikke må befærdes.

For fiskeri fra is gælder særlige regler.

Alle lystfiskere der er 18 - 65 år skal have et lystfiskertegn. Lystfiskertegnet kan købes på nettet, læs mere herom på Fiskedirektoratets hjemmeside

Fugleliv Arresø

Arresø bro
Stor skallesluger han og hun
Rørhøg over arresø med redemateriale.
Rørhøg med redemateriale.
Fuglelivet er stærkt påvirket af forureningen. Der er således kun få svaner. Disse lever af bundplanter, men dem er der ikke mange af på den mørke søbund, som algerne forhindrer sollyset i at trænge ned til. Til gengæld ses mange måger, hejrer, skarver og hvis du er heldig fiskeørne.
I bredzonen er der et meget rigt men ofte skjult fugleliv med gæs, ænder, rørhøge, rørdrum, og blishøns. Om foråret høres gøgen, og om efteråret store flokke af svaler og stære, der overnatter i tagrørene.

 

Arresø er EF-fuglebeskyttelsesområde for ynglende rørdrum, rørhøg og fiskeørn, samt for stor skallesluger som trækgæst.

Havørnen har i 2009 slået sig ned i Nejede Vesterskov. Den ses nu dagligt jage over Arresø.
.

I 2011 har Naturstyrelsen bygget en lang træbro gennem ellers ufremkommelig ellesump og rørskov til en udsigtsplatform på kanten af Arresø.

HabitatområdeHabitatområde Arresø

Arresø er udlagt som EU-habitatområde og EF-fuglebeskyttelsesområde. Læs mere om Natura 2000 på Naturstyrelsens hjemmeside. Her finder du også udpegningsgrundlaget for Arresø m.m.

 

FriluftslivDette shelter i Auderød Skov er godt at sove i på en kold vinternat

Vil du opleve Arresø fra land, kan vi anbefale en vandretur på Arrenæs, i Avderød Skov eller Sonnerup Skov. Vandretursfolderen for Arrenæs er lidt forældet, men kortet er godt nok.
På østsiden af Arresø giver en vandretur fra Ll. Lyngby til Bjerget ved Ll. Lyngby mose eller en tur på Hovgårdspynt gode naturoplevelser med mulighed for at opleve fuglelivet. Om vinteren ses nu ofte havørn over Arresø.
Der er endnu ingen vandretur hele vejen rundt om Arresø, men der arbejdes på sagen.
Badning er forbudt, da det kan være forbundet med sundhedsfare på grund af de mange alger.

Friluftsfaciliteter langs Arresø

Udinaturen.dk kan du finde en oversigt over Friluftsfaciliteter ved Arresø

Sejlads
Færdsel med robåde, sejlbåde og andre fartøjer, der drives uden motorkraft, er tilladt.
Færdsel med kanoer og kajakker samt sejlads med windsurfere er ikke tilladt i perioden 1. marts - 1. juli.

Af hensyn til fuglelivet er kitesurfing ikke tilladt.

Sejlads på Pøleåen er tilladt i perioden 15. juli - 1. april, men kun nedenfor Solbjerg Engsø. Der er ofte lavvandet, så grundstødninger vil forekomme. Turen er ikke velegnet for grupper. Alsønderup Engsø er hjemsted for et rigt fugleliv og mange fugleinteresserede benytter fugletårnet her, undgå derfor at sejle rundt på Engsøen.
Motorbådssejlads er med visse undtagelser ikke tilladt på Arresø, se Regler for færdsel m.v. på Arresø.

2. start i DM i isbådssejlads 2010 Arresø
Om vinteren er søens isbelagte overflade meget populær til isbådssejlads og skøjteløb.
Se klip fra 2. start i DM i isbådssejlads 2010
Al sejlads skal udgå fra de af Naturstyrelsen – Nordsjællands godkendte anlægssteder.

Frederiksværk Camping og Vandrerhjem udlejer kanoer og kajakker på time, døgn og ugebasis. Herfra kan sejles gennem Kanalen til Arresø. Tlf. 47 77 07 25

Der er lystbådehavn i Ramløse hvor Arresø Sejlklub holder til.

Det er igen blevet tilladt at sejle på kanalen gennem Frederiksværk. Der er lavet slæbesteder, så det i dag er muligt at sejle i kano eller kajak fra Roskilde fjord til Arresø. Du kan også sætte kanoerne direkte i Arresø.
Færdsel med kanoer og kajakker samt sejlads med windsurfere er ikke tilladt i perioden 1. marts - 1. juli.

 


Arresø og kanalen gennem FrederiksværkDet er igen blevet tilladt at sejle på kanalen gennem Frederiksværk. Der er lavet slæbesteder, så det i dag er muligt at sejle i kano eller kajak fra Roskilde fjord til Arresø.

.

.

.

.


Færdsel med kanoer og kajakker ArresøDu kan også sætte kanoerne direkte i Arresø.
Færdsel med kanoer og kajakker samt sejlads med windsurfere er ikke tilladt i perioden 1. marts - 1. juli.

.

.

.

.

 

Brugerråd

Der er nedsat et søbrugerråd for Arresø

Søbrugerrådet skal forsøge at koordinere de mange forskellige brugerinteresser, der knytter sig til Arresø samt være rådgivende overfor Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland vedrørende driften og benyttelsen af Arresø.

Se liste over søbrugerrådsmedlemmer og mødereferater


Skydefelt

Søværnets Grundskole havde syd for Auderød Skov indtil skolens flytning til Frederikshavn nogle skydebaner, hvis fareområde strakte sig langt ud over Arresø. Når der blev skudt, måtte der ikke ske færdsel i fareområdet. Skydeområdet er nedlagt, og afmærkningen er nu fjernet.


Hammershus Slotsruin AllingeHammershus Slotsruin Allinge

Med sin enestående placering på en klippeknude ud mod Østersøen har Hammershus gennem århundreder været et vartegn for Bornholm.....
Slotte og Herregårde Allinge Bornholm

Bronzealderen og helleristninger AllingeBronzealderen og helleristninger Allinge

Bornholm indtager en særstilling i Danmark, når det drejer sig om vidnesbyrd fra bronzealderen. Her finder du den største koncentration af bautastene og hellerist­ninger....
Museer Allinge Bornholm

Ertholmene Christiansoe ChristiansøErtholmene Christiansoe Christiansø

Ertholmene ligger og lokker ude i horisonten nordøst for Bornholm. Øgruppen består af to beboede øer, Christiansø og Frederiksø samt fuglereservatet Græsholmen og et antal større og mindre skær. ....
Skov Strand Christiansø Bornholm

Lystfiskeri Bornholm RønneLystfiskeri Bornholm Rønne

Laks og havørred boltrer sig i vandet på Bornholm, sammen med torsk, sild og makrel. Det tynde saltindhold gør at der står fisk om kysten året rundt, og de vildtlevende havørred spiser året rundt, døgnet rundt.....
lystfiskeri Rønne Bornholm

Helligdomsklipperne på Bornholm GudhjemHelligdomsklipperne på Bornholm Gudhjem

Besøg Helligdomsklipperne på Bornholm. Gennem årtusinder har brændingen....
Aktiviteter Gudhjem Bornholm

Den Sorte Diamant KøbenhavnDen Sorte Diamant København

Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek....
Kulturinstitution København Stor København

Christiansborg Slot KøbenhavnChristiansborg Slot København

Christiansborg Slot på den lille ø Slotsholmen rummer både Folketinget, Højesteret og Statsministeriet. Desuden står dele af slottet til rådighed for Kongehuset.....
Museer København Stor København

Amalienborg Slot CopenhagenAmalienborg Slot Copenhagen

Amalienborg Slot blev bygget i 1700-tallet og er i dag betragtet som en af de mest imponerende rokoko-bygninger i Danmark.....
Museer Copenhagen Stor København

Kongernes Lapidarium Christian 4.s Bryghus KøbenhavnKongernes Lapidarium Christian 4.s Bryghus København

Christian 4.s Bryghus (også kaldet Kongens Bryghus, nu Lapidarium) er en historisk bygning på Slotsholmen i København. Den ligger ved Frederiksholms Kanal mellem Staldmestergården og Søren Kierkegaards Plads. Bygningen blev oprindelig opført som bastion og indgik i Københavns forsvarsanlæg. I 1618 blev den indrettet som bryggeri og fungerede som sådan frem til 1767, hvor den brændte. Efter genopfø....
Museer København Stor København

H. C. Andersen Eventyrhuset KøbenhavnH. C. Andersen Eventyrhuset København

Der er ingen tvivl om at attraktionen H. C. Andersen Eventyrhuset giver et fantastisk indblik i H. C. Andersen liv på mange områder. Her finder man alt lige fra hans opvækst i fattige kår i Odense....
Historie og Museer København Stor København

Dansk Arkitektur Center KøbenhavnDansk Arkitektur Center København

DAC tilbyder en bred palet af oplevelser. Foruden de mange spændende udstillinger er der et væld af workshops og foredrag inden for arkitektur og byplanlægning.....
Aktiviteter København Stor København

Operahuset KøbenhavnOperahuset København

Københavns Operahus er med sine 41.000 m2 en rummelig sag. Der er mere end 1000 rum, fra den store sal, hvor der er plads til 1400 mennesker, til den lille eksperimentalscene med plads til 200. ....
Teater Musik København Stor København

Experimentarium City KøbenhavnExperimentarium City København

Experimentarium City på Christianshavn er Københavns 3000 m2 store attraktion, hvor børn og voksne i alle aldre får lov til at se, røre og opleve....
Aktiviteter København Stor København

Nordatlantens Brygge KøbenhavnNordatlantens Brygge København

Nordatlantens Brygge er et kulturhus, hvor du kan opleve nordatlantisk kultur, forskning og erhverv. Her mødes mennesker fra Nordatlanten, Danmark og resten af verden og inspirerer hinanden....
Aktiviteter København Stor København

Christianshavn KøbenhavnChristianshavn København

I dag er Christianshavn en livlig del af København med en boheme atmosfære omkring de gamle og charmerende bygninger.....
Aktiviteter København Stor København

Tivoli København forlystelsespark CopenhagenTivoli København forlystelsespark Copenhagen

Tivoli er Københavns stolthed. I mere end 250 år har turister strømmet til Tivoli for at besøge og nyde de forskellige Restauranter forlystelser og spil.....
Aktiviteter Copenhagen Stor København